Stowarzyszenie "SANTA" Obrona Puszczy Białowieskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem statutowym Stowarzyszenia "SANTA" Obrona Puszczy Białowieskiej jest działanie na rzecz ekologii i ochrony dóbr dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego terenu Puszczy Białowieskiej oraz jej okolic w kraju jak i zagranicą. Działania Naszego Stowarzyszenia oparte są o standardy obowiązujące na świecie, według logicznego rozumowania uwzględniającego konieczności i uregulowania gospodarcze człowieka. Według Nas ochrona czynna to szybka reakcja w przypadkach gdy drzewostan zostanie porażony chorobami, szkodnikami i innymi zjawiskami szkodliwymi dla ekologii i przyrody zagrażającymi utrzymania trwałości lasu. Według standardów światowych, obowiązujących w parkach narodowych i rezerwatach Słowacji , Stanów Zjednoczonych czy Niemczech, czynna ochrona polega na usuwaniu drzewostanu (oprócz rezerwatów ścisłych) zaatakowanego chorobami, szkodnikami lub obumarłymi po wiatrołomach i śniegołomach przy czym należy pozostawić ilość drewna konieczną dla rozwoju organizmów według logicznego rozumowania ekologii. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem statutowym Stowarzyszenia "SANTA" jest czynne działanie przeciwko niektórym organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz pogorszeniu stanu Puszczy Białowieskiej. Obecnie stosowana ochrona bierna, wymuszona i propagowana przez dane organizacje doprowadziła do degradacji drzewostanu puszczy. Dalsza kontynuacja ochrony w obecnym systemie doprowadzić może do unicestwienia puszczy, pogorszeniu warunków życia miejscowej ludności oraz bytowania dzikiej flory i fauny. Stowarzyszenie będzie monitorowało stan i prawidłowość wykonywania zasad poprawnej gospodarki leśnej oraz będzie zgłaszać do prokuratury wszelkie przejawy sabotażu gospodarczego, niegospodarności przez osoby wydające zarządzenia, które doprowadzają do niszczenia lasu i utraty dużych rezerw finansowych.

Pozostałe zadania statutowe to:

  • propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz ochrona zabytków poprzez ich odnajdowanie, inwentaryzowanie,
  • krzewieniu wiedzy etnograficznej dotyczącej regionu Puszczy Białowieskiej,
  • umożliwienie bezkonfliktowego korzystania z dóbr dziedzictwa przyrodniczego, runa leśnego w rezerwatach, parku narodowym(oprócz rezerwatu ścisłego), lasach gospodarczych przez ludność miejscową oraz turystów.


Stowarzyszenie realizować swoje zadania będzie poprzez:

  • prowadzenie badań, ekspertyz i prognoz,
  • tworzenie i wdrażanie strategii, programów i projektów,
  • współdziałaniu przy realizacji przedsięwzięć zbieżnymi z celami stowarzyszenia,
  • ustanawianie funduszy, nagród, i stypendiów,
  • organizowaniem i dofinansowywaniem szkoleń i kursów, sympozjów, konferencji,
  • współpracą z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i gospodarczymi.


SANTA obrona puszczy białowieskiej Zwodzieckie 8, poczta 17-200 Hajnówka NIP: 603 007 42 71, Regon: 200445078
KONTO: 65 1240 5279 1111 0010 4125 4997